M és Társa Kft. 6782 Mórahalom, Röszkei u. 48. Tel.: +36 (62) 580-660 www.mestarsakft.hu

ÁSZF

SZÁLLÍTÁSI SZERZ?DÉS

ÁLTALÁNOS SZERZ?DÉSI FELTÉTELEK

Az M és Társa Kft. web áruház

1./  Az M és társa Kft web áruház a az M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság cégjegyzékszáma: Cg: 06-09-004201; székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 48./ adószáma: 11392929-2-06, telefonszámai:  (62) 580-661  a „www. mestarsakft.hu „  weboldalon elérhet?, élelmiszertermékeket illet?leg, zöldség és gyümölcsárukat tartalmazó, eladásra kínált termékkínálata az „online vásárlás” címszó alatt.

2. /  Az M és Társa Kft. mint Szállító és a Vev? között a web áruházban történ? megrendelés Szállító által történ? visszaigazolásával szállítási szerz?dés (a továbbiakban: Szállítási Szerz?dés) jön létre a jelen feltételek szerint.

3./ Az M és Társa Kft. (a továbbiakban: Szállító) a web áruház  üzemeltetéséhez élelmiszertermékek azon  belül: f?leg zöldség, gyümölcstermékek, tojás, száraztészták, továbbá feldolgozott zöldség – gyümölcs termékek kereskedelméhez, továbbá szállításához is - szükséges hatósági engedélyekkel és szakmai ismeretekkel, továbbá min?ségbiztosítási tanúsítvánnyal, valamint jelent?s nagykereskedelmi tapasztalattal rendelkezik.

4./ A Szállítási Szerz?dés  az M és Társa Kft. mint Szállító és a web áruházban megrendelést leadó személy mint Vev? (a továbbiakban: Vev?) között jön létre. A Szállító kizárólag a www.mestarsakft.hu/ internetes oldalon leadott, a termékkatalógusból kiválasztott termékek vonatkozásában, a megrendelés feltételeinek megfelel?en elküldött megrendelések teljesítéséért felel.

5. /   A Vev? az online vásárlás’ címkénél található e-mail címre levelet küld, és megadja címét, székhelyét, telefonszámát, gazdálkodó esetén (cég, egyéni vállalkozó)  adószám számlaszám megadása is kötelez?, a számlázás alapja ezen adatok. A hibás, valótlan adatok megadásából ered? károk teljes mértékben a Vev?t terhelik.

A Vev? a megrendelés és vásárlás során megadott adatai kezeléséhez jelen szerz?déssel a Szállító Adatkezelési Szabályzatában foglalt feltételekkel hozzájárul.

6./ A megrendelhet? termékek ára a www.mestarsakft.hu oldalon található „online vásárlás” fülnél legördül? termékkínálatban kerülnek meghatározásra. A termékkatalógusban feltüntetett árak a termékeket terhel? valamennyi adót, járulékot tartalmazó végs? fogyasztói árai, amelyek érvényessége minden esetben az adott megjelenés id?pontjára vonatkozik.

7./  A megrendelt termékek szállításának díját és annak mértékét, ha az 50 kilométernél távolabbi helyre kell szállítani, a www.mestarsakft.hu oldalon feltüntetett telefonszámokon egyeztettetve a Vevő köteles megfizetni a termék árának megfizetésével egyidejüleg.  50.000.- Forint alatti megrendelés esetén 50 kilométeren belül – egységesen 2000.- Ft a szállítás díja.

8./ A szállítás határideje a megrendelés fogadásától – mely azonos, annak szállító általi e-mailben történt visszaigazolásával – számit ott 48 óra. A szállító Mórahalmi telephelyén történ? helyszíni átvétel esetén ugyancsak 48 óra a határid?.

9./  A Vev? házhoz szállítás esetében a termék árát és a szállítás díját, helyszíni átvétel esetében a termék árát a megrendelés teljesítésekor készpénzben köteles kiegyenlíteni. A helyszíni átvétel fogalmát a jelen szerz?dés 3.3.1 pontja tartalmazza.

10./ A Vev? tudomásul veszi, hogy amennyiben a kiszállított árut neki felróható okból nem veszi át, úgy az ebb?l ered? kárt és költséget köteles a Szállító részére megfizetni.

11./ A vev?nek a szállításkor alaposan meg kell vizsgálni az árut. A vev? a zöldség-gyümölcsáruk esetében csak az átvételkor élhet szavatossági igényeivel.

12./ Az M és Társa Kft web áruháza m?ködésével és az áruk kiszállításával kapcsolatos információkat a web áruház „GY.I.K” menüpontja tartalmazza.

13./ A Vev? a Szállító teljesítésével kapcsolatos panaszát a web áruház „Kapcsolatfelvétel” menüpontja alatti felületen, a „rendeles@mestarsakft.hu” e-mail címen, vagy a 6782 Mórahalom, Röszkei út 48. postacímre megküldött postai levélküldemény formájában közölheti. A Szállító a vev?i panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményér?l, valamint a jogorvoslati lehet?ségekr?l 30 napon belül - írásban tájékoztatja a Vev?t.

14./ Jelen szerz?dés a Vev? megrendelésének Szállító általi visszaigazolásával lép hatályba.

15./  A jelen szerz?désben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint  a távollev?k között kötött szerz?désekr?l szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet, valamint a Kereskedelmi törvény rendelkezései az irányadók.

 

Feliratkozás a hírlevélre

M és Társa Kft.
6782 Mórahalom, Röszkei u. 48.
Tel.: +36 (62) 580-660
www.mestarsakft.hu
© Copyright 2012 M és Társa Kft. Midnen jog fenntartva. Készítette: GlobalWeb Design Stúdió